0,00 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou: 

Obchodné meno: SAMISTAR
Sídlo: Ul. V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01, Slovenská republika

IČO:55 949 487
DIČ: 1121308243
IČ DPH:

Predávajúci nie je platiteľom DPH (Dane z pridanej hodnoty)

Bankový účet - Fio Banka

IBAN: SK10 8330 0000 0024 0262 7833

SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

1.1.1.

Kontakt a adresa predávajúceho je:

SAMISTAR, Ul. V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01, Slovenská republika

E-mailová adresa: samistar@samistar.sk

Telefónne číslo: +421918554879

1.1.2.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

1.2.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

1.2.1.

Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.2.2.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.2.3.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.3.

Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

1.4.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

1.5.

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.samistar.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

1.6.

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:
Telefónne číslo: +421 2 58 27 21 72
E-mailová adresa: info@soi.sk

Webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.7.

V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho:

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

 1. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami najmä elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2.2.

K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky.

2.3.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

2.4.

Kúpna zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.

Cena tovarov a služieb objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

3.2.

Základným platidlom je mena euro.

3.3.

Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú uvedené v čl.7 bod, 7.2.2. a násl., týchto VOP. Spôsoby platby za Tovar a poplatky za uvedené spôsoby platby sú uvedené v článku 4. bod, 4.1. a násl., týchto VOP, pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolený spôsob platby uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby.

 1. Spôsoby platby

4.1.

Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

4.1.1.

platba vopred - online bankovou kartou VISA a MasterCard na účet predávajúceho – poplatok: 0 € (s DPH)

4.1.2.

platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – poplatok: 0 € (s DPH)

 1. Dodanie produktov

5.1.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 42 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. 2., bod 2.., týchto VOP. Zvyčajná dodacia lehota tovarov, alebo služieb je však 7 -10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. 2., bod 2., týchto VOP.

5.1.1.

Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

5.2.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

5.3.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.4.

Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.5.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

5.6.

V rámci spolupráce sa doba dodania dohaduje individuálne na základe dostupnosťi jednotlivých produktov.

 1. Prevzatie produktu

6.1.

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

6.2.

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby.

6.2.1.

Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

6.2.1.1.

dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

6.2.1.2.

dodania veci v poškodenom obale alebo,

6.2.1.3.

dodaní veci bez príslušných dokladov.

6.2.2.

Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

6.2.3.

Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť za riadne a včas dodaný tovar, alebo službu riadne a včas. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak nie je riadne a včas zaplatená.

 1. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

7.1.

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. 7., bod 7.2.2. a násl., týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopravy sú uvedené v čl. 7 bod 2.2.2. a násl., týchto VOP.

7.2.

Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

7.2.1.

Formy dopravy:

7.2.1.1.

Packeta

7.2.1.2.

Pošta

7.2.2.

Ceny za dopravu:

7.2.2.1.

Cena za dopravu prostredníctvom Packeta: Slovensko- výdajne miesto-3,80 € (s DPH) kuriér na adresu -6,30€(s DPH) česko- výdajné miesto 4,40€(s DPH), kuriér na adresu -7,40€ (s DPH)

7.2.2.2.

Cena za dopravu prostredníctvom pošty: balík na poštu-3,90 € (s DPH) balík na adresu- 4,90€ (s DPH)

 1. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

8.1.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

8.1.1.

prevzatia tovaru podľa čl. 8., bod 8.1.4. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

8.1.2.

uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

8.1.3.

uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodaného na hmotnom nosiči.

8.1.4.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

8.1.4.1.

tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

8.1.4.2.

dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

8.1.4.3.

tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.1.5.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 8., bod 8.1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.1.6.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote podľa čl. 7 bod 8.1.6. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. 8., bod 8.1. týchto VOP

8.1.7.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho, ktorá je:

SAMISTAR, Ul. V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01, Slovenská republika.

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

8.4.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

8.5.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6.

Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy: Formulár na odstúpenie od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

8.7.

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.8.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v jej celosti (t.j. vráti všetok objednaný tovar) alebo ak odstúpi od Kúpnej zmluvy v časti a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu, ktorá v čase objednávky predstavovala minimálnu výšku sumy objednávky, potrebnú na vznik nároku zákazníka na doručenie tovaru zadarmo, predávajúci vráti spotrebiteľovi zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar, zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Tieto náklady predstavujú sumu 4,90€ v prípade doručenia balíka na adresu,3,90€ v prípade doručenia balíka na poštu, alebo 3,30€ v prípade vyzdvihnutia balíka z výdajného miesta Packeta, alebo 5,80€ pri doručení balíka kurierom Packeta v rámci Slovenska a výdajné miesto3,90€, kuriérom na adresu 6,90€ v rámci česka. Spotrebiteľ je o tejto skutočnosti informovaný aj v rámci Webového sídla predávajúceho, pri informácii o podmienkach doručenia zadarmo.

8.10.

Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

8.11.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.12.

Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

8.13.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.14.

V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

8.15.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Alternatívne riešenie sporov

9.1.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/, alebo priamo na tomto odkaze; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na tomto odkaze.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/ a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Záverečné ustanovenia

10.1.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

10.2.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.3.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

10.4.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 01.01.2024.

VÝMENA, VRÁTENIE A REKLAMÁCIA

 1. Odstúpenie od zmluvy

1.1.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.

1.2.

Kupujúcemu - Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

1.3.

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.4.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou, e-mailom) na adresu SAMISTAR Ul.V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01, Slovenská republika, e-mail: samistar@samistar.sk

1.5.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Pošlite Formulár na odstúpenie zmluvy na e-mailovú adresu: samistar@samistar.sk

1.6.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platbu za vrátený tovar.

1.7.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu za zakúpený tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

1.8.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša Kupujúci.

1.9.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri nákupe nad 100€ je doprava ZADARMO. V prípade ak po vrátení tovaru objednávka viac nedosahuje výšku 100€, ako aj pri vrátení celej objednávky, sa suma určená na vrátenie zníži v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami o náklady na doručenie vo výške 4,90€ v prípade doručenia balíka na adresu,3,90€ v prípade doručenia balíka na poštu, alebo 3,30€ v prípade vyzdvihnutia balíka z výdajného miesta Packeta, alebo 5,80€ pri doručení balíka kurierom Packeta v rámci Slovenska, výdajné miesto3,90€, kuriérom na adresu 6,90€ v rámci česka.

1.10.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

1.11.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

1.12.

Kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, alebo Produktov určených osobitne pre daného Kupujúceho, alebo produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženie akosti, alebo produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom.

1.13.

Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tejto časti VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa neupravené týmito VOP sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.14.

Tovar môžete vrátiť prostredníctvom pošty alebo kuriérskych spoločností. Pošlite nám ho, prosím, doporučene na adresu: SAMISTAR Ul.V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01 Slovenská republika

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov a Záruka

2.1.

Na zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2.2.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady produktov spôsobené Kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním produktu Kupujúcim).

2.3.

Ak nejde o produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý produkt, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim.

2.4.

Ak ide o produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 2.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba expirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

2.5.

Ak má produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 2.10. týchto VOP, odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len časti produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.6.

Ak má produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady produktu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

2.7.

Ak produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena produktu) alebo použitý produkt má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, Kupujúci má namiesto práva na výmenu produktu právo na primeranú zľavu.

 1. Postup pri uplatnení reklamácie

3.1.

V prípade, že si chce Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese samistar@samistar.sk, alebo písomne na adrese SAMISTAR Ul.V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) Predávajúcemu alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení predávajúcemu, vždy však v rámci záručnej doby, je Kupujúci povinný predávajúcemu doručiť aj reklamované produkty. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Predávajúcemu doručená reklamácia.

3.2.

Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, výmenou produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného produktu, ale aj zamietnutia reklamácie.

3.3.

Formulár na uplatnenie reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na adresu samistar@samistar.sk spolu s reklamačným formulárom a preferovaným spôsobom vybavenia reklamácie
(výmena produktu, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny produktu)

Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

3.4 

Tovar môžete vrátiť prostredníctvom pošty alebo kuriérskych spoločností. Pošlite nám ho, prosím, doporučene na adresu: SAMISTAR Ul. V. Clementisa 233/27, Prievidza 971 01.

 1. Reklamačný poriadok

4.1.

 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
4.2.

 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
4.3.

 Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4.4.

 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
4.5.

 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
4.6.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
4.7.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
4.8.

 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K tovaru je potrebné pripojiť originál, alebo kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou), osobne, alebo formou e-mailu.

Reklamačný formulár na stiahnutie >>

4.9 .

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
4.10 .

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
4.11.

 Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
4.12.

 Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším prevzatím balíka od doručovaťeľa prehlasujete že obal je nepoškodený.

 1. Reklamačný poriadok vo vzťahu k ručne vyrábaným produktom a k špecifickým vlastnostiam materiálov vo výrobe

5.1.

 Týmto upozorňujeme, že niektoré výrobky ponúkané na našom e-shope, sú ručne vyrábané. Štrikovaný,háčkovaný, šití ,môže mať odlišnú štruktúru v závislosti od použitého materiálu a nástrojov potrebných na jeho výrobu. Taktiež pri odbere viac kusov z jedného výrobku sa môže stať, že nebudú úplne totožné, keďže každý výrobok je originál, keďže nekupujete výrobky strojovej veľkovýroby, ale naše ručne vyrábané produkty, ktoré môžu mať malé nedokonalosti, alebo chybičky. Preto zakúpením akéhokoľvek ručne vyrábaného produktu prostredníctvom nášho e-shopu berte prosím túto informáciu na vedomie a prípadné reklamácie v tomto znení budeme považovať za neopodstatnené.

5.2.

Fotografie našich produktov uverejnené na našom e-shope sú nami vytvorené, nakoľko sa jedná o ručne vyrábané produkty a každý z nich je originálny kúsok. Kvôli čomu sa môžu výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť taktiež spôsobená farebným nastavením Vášho monitora.
5.3.

 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

 1. Podmienky ochrany osobných údajov

1.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
1.2 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Apisfer s.r.o., Nová Bystrica 404, 023 05 Nová Bystrica, (ďalej len „správca“).
1.3 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
1.5 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
1.6 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy, ako aj účtovania v účtovníctve.

 

Chcete vedieť o všetkých našich novinkách?
Sledujte naše sociálne siete :)

SamiStar © 2024 | webnamieru.eu
envelopecart